Ngữ pháp tiếng Đức

Động từ khuyết thiếu trong tiếng Đức và cách sử dụng

Động từ khuyết thiếu là một dạng đặc biệt trong tiếng Đức. Nó bổ sung...

Giới từ trong tiếng Đức và cách sử dụng

Một phần ngữ pháp cũng khá quan trọng là giới từ trong tiếng Đức. Có...

Bảng chữ cái và cách phát âm trong tiếng Đức

Bảng chữ cái tiếng Đức như thế nào? Có điều gì đặc biệt trong bảng...

Đại từ nhân xưng trong tiếng Đức và cách sử dụng

Đại từ nhân xưng là gì? Có phải chúng ta chỉ dùng chúng để xưng...

Các dạng so sánh trong tiếng Đức và ý nghĩa

Có các dạng so sánh trong tiếng Đức nào? Làm thế nào để hình thành...

Mệnh đề phụ với dass và cách sử dụng

Mệnh đề phụ với dass là gì? Nó có vai trò gì trong câu? Làm...

Mệnh đề với als, wenn: Cách hình thành câu cho đúng

Cùng là liên từ chỉ thời gian đấy, nhưng có sự khác biệt gì giữa...

Thì tương lai trong tiếng Đức: Chia động từ và cách dùng

Trong tiếng Đức có 6 thì. Chúng mình đã học về 4 thì cơ bản...

Phủ định trong tiếng Đức: Cách nói và mẹo học hiệu quả

Trong tiếng Đức, ta có thể phủ định một thành phần câu hoặc thậm chí...

Động từ nguyên mẫu đi với zu. Sự khác nhau giữa um… zu và damit

Zu là gì mà um… zu là gì? Khi nào chúng ta sử dụng cấu...